22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Yataklar, oturma gruplari ve benzeri ürünlerin sterilizasyonunu sağlayan bir ünite. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/03/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/06098
Buluş Başlığı Yataklar, oturma gruplari ve benzeri ürünlerin sterilizasyonunu sağlayan bir ünite.
Başvuru Sahibi YİLSER TEKSTİL GIDA OTOM.İNŞ.VE TURZIM VE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi SERAP SAYAR
IPC Sınıfı A61L 2/16;A61L 2/20
Buluş Özeti

Buluş, hasta yatağının (40) konumlandırıldığı bir ürün haznesi (11), bahsedilen ürün haznesi (11) içine ozon gazı-Os naklini gerçekleştiren en az bir ozon tankı (50), bahsedilen ozon tankına (50) ozon gazını-Os gönderen en az bir ozon jeneraötürü (30), bahsedilen ürün haznesi (11) içindeki ürüne (40) gönderilen ozon gazının-Os oksijen-02 atomuna çeviren en az bir sıcak hava kaynağına (60) haiz bir strelizasyon ünitesi (200) ile ilgilidir.