22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Desenli teknik tekstil üretim yöntemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/06477
Buluş Başlığı Desenli teknik tekstil üretim yöntemi.
Başvuru Sahibi DEPAR DERİ-PLASTİK TİC.VE SAN.A.Ş.
Buluş Sahibi MEHMET KEÇECİ
IPC Sınıfı D04H 11/00;D06N 3/00;D21H 27/20
Buluş Özeti

Buluş konusu floklu kumaş üretim yönteminin ilk aşamasında, bir üretim hattına (A) sokulan bir kumaşın üzerine bir hazneden (10) yapıştırıcı dökülmekte ve bir sıyırıcı bıçak (11) ile, bu dökülmüş olan yapıştırıcı kumaşın tüm yüzeyinde sıvanmaktadır İkinci aşamada, döner bir kabartmalı desen silindiri (12) ile ıslak yapıştırıcı üzerine baskı uygulanarak, yapıştırıcı üzerine desen şekli verilmektedir Üçüncü aşamada, desenlendirilmiş yapışkan üzerine bir floklama ünitesi (13) yardımıyla elektrostatik floklama yapılarak, kumaşa flok kaplanmakta ve dördüncü aşamada, kumaş bir kurutma ünitesiyle (14) kurutulmakta ve ardından bir temizleme ünitesinde (15) temizlenmektedir.