22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bağlantı deliği 30° olan açılı bağlantı elemanı TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2009/06852
Buluş Başlığı Bağlantı deliği 30° olan açılı bağlantı elemanı
Başvuru Sahibi İRON FT MEKATRONİK VE OTOMASYON SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi FAHRİ TUTUŞ
IPC Sınıfı F16B 12/50
Buluş Özeti

Bu buluş, ahşaptan mamul iki parçayı birbirine 90° sabitlemek için kullanılan, bağlantı deliği 30° olan açılı bağlantı elemanı ile ilgili olup, özelliği; üzerinde 30° lik açıda açılı bağlantı deliği (1.4), montaj deliği (1.5) bulunan ve karşılık (1.2) üzerinde yer alan metal gövde (1.1), üzerinde açılı bağlantı deliği (1.4) ve montaj deliği (1.5) bulunan metal karşılık (1.2), gövde (1.1) ve karşılık (1.2) üzerindeki açılı bağlantı deliği (1.4) içerisinde yer alan vidadan (1.3) oluşmasıdır.