22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Peynir kalıplama makineleri için plastik peynir kalıbı TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/02/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2007/03965
Buluş Başlığı Peynir kalıplama makineleri için plastik peynir kalıbı
Başvuru Sahibi NESİL ET SÜT GIDA HAYVANCILIK TARIM ÜRÜNLERİ PLASTİK VE MAKİNE İMALAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi ŞAHİN YAĞCI
IPC Sınıfı B65D 85/76
Buluş Özeti

Buluş; Peynir kalıplama yapan makinelerde kullanılan peynir kalıplarında yapılan ıslahatla ilgilidir. Peynir kalıplama yapan makinelerde kullanılan peynir kalıpların hammaddesini plastik olarak değiştirilerek ve thermo form makineler için hava boşlukları oluşturarak günümüzde yaşanan dezavantajlar gidermeyi ayrıca insan sağlığı ve hijyen kurallarına uygun yeni bir kalıptır.