22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Yakıt amaçlı kullanılan bütün gazların yanma öncesi 30°c ile 630 °c arasında ısıtılmasıyla gaz tüketiminde %5 ve üzerinde tasarruf sağlanması. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/06924
Buluş Başlığı Yakıt amaçlı kullanılan bütün gazların yanma öncesi 30°c ile 630 °c arasında ısıtılmasıyla gaz tüketiminde %5 ve üzerinde tasarruf sağlanması.
Başvuru Sahibi YENBU MAKİNE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ARİF ÇANACIK
IPC Sınıfı F23K 5/00;F23K 5/20;F23L 15/04
Buluş Özeti

Bu buluş, gazların genleşme prensibine dayanarak yapılan bir gaz yakıt tasarruf sistemi ile ilgili olup özelliği; gazı ısıtarak hacimsel genleşmesini sağlamak ve bu şekilde yakıt verimini düşürmeden gazın tasarruflu tüketimini gerçekleştirmektir. Söz konusu buluşta gazın ısınması değişik ısıtma yöntemleri kullanılarak gerçekleştirebilmektedir.