22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Yük altında deformasyon testi cihazı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/02/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/07095
Buluş Başlığı Yük altında deformasyon testi cihazı.
Başvuru Sahibi DEVOTRANS ELETRİK MAKİNALARI SAN.VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi HAKAN ULUTAŞ
IPC Sınıfı B30B 1/24;G01M 19/00;G01N 3/08;G01N 3/12
Buluş Özeti

Buluş, sağlamlık testi yapılacak olan ürünün (37) konumlandınldığı bir alt baskı tablası (1), ürüne (37) üst bölgeden baskı uygulayan bir hareketli plaka (11), iki nokta arasındaki mesafeyi ölçen en az bir ekstansometre cihazı (29), bahsedilen hareketli plakanın (11) yukan ve aşağıya doğru doğrusal hareketini sağlayan hareket aktanm elemanlan (15) içeren ürünlerin deformasyon testini yapan bır cihaz olup, bahsedilen harekedi plaka (11) alt yüzeyine adapte edilmiş en az bir küresel hareket mafsalı (6), bahsedilen hareketli mafsal (6) ile irtibatlandınlıp, test yükünü ürün (37) üzerine uygulayan ve aynı zamanda açısal hareket etme özelliğine haiz en az bir ust basl<ı tablası (2) ile ilgilidir.