22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Mikron boyutlu çinko oksit (ZnO) plakaların üretim yöntemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/07209
Buluş Başlığı Mikron boyutlu çinko oksit (ZnO) plakaların üretim yöntemi.
Başvuru Sahibi ENTEKNO ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİK VE NANO MALZEMELER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi Ender Suvacı;AHMET GÜRKAN YILMAZOĞLU
IPC Sınıfı A61K 8/00;A61K 8/22;A61K 8/27;A61Q 17/00;A61Q 17/04
Buluş Özeti

Bu buluş, nano boyutlu çinko oksit (ZnO) tanelerinin kontrolü bir şekilde bir araya gelerek mikron boyutunda oluşturduğu plakaların üretim yöntemi ile ilgilidir. Çinko oksit nano boyutlu parçacıklar optik elektriksel ve kimyasal özellikleri sayesinde koruyucu kremlerde, yarı iletken teknolojisinde ve savunma sanayinde kullanılabilmektedir.