22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Masaya bağlanabilir ayarlanabilir retraktor sistemi ve füzyon seti. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/07282
Buluş Başlığı Masaya bağlanabilir ayarlanabilir retraktor sistemi ve füzyon seti.
Başvuru Sahibi TEVFİK CEVDET CANER
Buluş Sahibi TEVFİK CEVDET CANER
IPC Sınıfı A61B 17/02;A61B 17/08;A61B 8/06
Buluş Özeti

Buluş, omurga ameliyatlarında kullanılan, ameliyat masalarına monte edilebilen retraktör sistemleri ile ilgili olup, özelliği, ameliyat masası üzerinde konumlandırılan ve istenilen noktalarda, konumunun ayarlanmasını sağlayan retraktor sistemi oluşturmak üzere, masaya sabitlenen ve istenilen noktalardan hastaya göre konumunun ayarlanmasını ve adaleleri ayırıp omurgaya müdahale edilmesini sağlayan karşılıklı konumlandırılmış en az iki retraktör taşıyıcı kol (5), Retraktör taşıyıcı kolları (5) oluşturan retraktör taşıyıcı kol gövdeleri (2), Retraktör taşıyıcı kol gövdeleri (2) üzerinde oluşturulan ayırıcı eleman yuvası (3) üzerinde, monte edilecek şekilde konumlandırıllmış, hastaya ve masaya göre eksenel konumu ayarlanabilen en az bir ayırıcı eleman (4) içermesidir. Bu cihazlar kullanılarak, Retraktör taşıyıcı kollar (5) yardımıyla insert (34) yerieştirilmesi, bu işlem için geliştirilmiş insertlerin (34) kullanımı ile ilgilidir