22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Buzdolaplarında baralı akım alma tekniği. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/07283
Buluş Başlığı Buzdolaplarında baralı akım alma tekniği.
Başvuru Sahibi EAE ELEKT. ASAN. END. İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi HÜSEYİN AKPINAR
IPC Sınıfı F25D 27/00
Buluş Özeti

Buluş, özellikle soğutucu dolaplar (1) olmak üzere bahsedilen soğutucu dolap raflarının (4) ve soğutucu dolap (1) içerisinde depolanıp saklanan ürunlerin aydınlatılmasını sağlayan raf aydınlatma tertibatlarındaki bara ile akım alma yöntemi olup, bahsedilen soğutucu dolap (1) iç yanal yüzeylerine (1 1) bara olarak tabir edilen iletken şerit (5) yapıştırılması, bahsedilen en az bir soğutucu dolap rafının (4) ön yüzeyine (4.1) geçme yüzeylerinden (6 2 1) aydınlatma tertibatının (6) takılıp sabitlenmesi, bahsedilen aydınlatma tertibatının (6) kontak yayının (6.4) iletken şeride (5) temas edip bara ile elektrik akımını alması, bahsedilen kontak yayının (6.4) elektrik akımını irtibatlı olduğu LED pcb kaynağına (6 5) ve oradan da LEDlere (6.5.1) iletmesi ile ilgilidir.