22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Tahrik açısı ayar düzeneği TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 24/04/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/07444
Buluş Başlığı Tahrik açısı ayar düzeneği
Başvuru Sahibi BÜYÜK EKER BİJON SAN.VE TİC.A.Ş.
Buluş Sahibi ALİ EKER
IPC Sınıfı F16D 65/60
Buluş Özeti

Buluş, kampanalı fren sistemi kullanılan ağır kara taşıtlarında her frenlemede, s mili tahrik açısının balatadaki aşınmayı telafi edecek şekilde değiştirerek her zaman aynı frenleme kuvvetini oluşturacak şekilde ayarlanmasını sağlayan ayar düzeneğiyle ilgilidir .