22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Masa telefonları için bir uzatma düzeneği. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/07505
Buluş Başlığı Masa telefonları için bir uzatma düzeneği.
Başvuru Sahibi KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Buluş Sahibi MEHMET BAHADIR ÇELEBİ
IPC Sınıfı G06F 1/16;H04M 1/11
Buluş Özeti

Bu buluş masa telefonlarının altına takılıp çıkarılabilen, takıldığında telefonun eğiminin artmasını ve kullanıcıya doğru dönmesini sağlayan, masa telefonları için bir uzatma düzeneği (1) ile ilgilidir.