22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Oral yolla dağılan pramıpexole bileşimleri. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/07554
Buluş Başlığı Oral yolla dağılan pramıpexole bileşimleri.
Başvuru Sahibi SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
Buluş Sahibi HASAN ALİ TURP;ALİ TÜRKYILMAZ;AHMET TOKSÖZ;GÜLAY YELKEN;ÜMİT ÇİFTER
IPC Sınıfı A61K 31/428;A61K 9/20
Buluş Özeti

Mevcut buluş, oral yolla dağılan bir bileşim olup, pramipeksol veya onun farmasötik olarak kabul edilebilir bir tuzu, solvatı ve hidratını ve en az bir farmasötik olarak kabul edilebilir yardımcı madde içermesi ve bu bileşimin hazırlanması ve kullanımı ile ilgilidir.