22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
İmplant kılavuz sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2007/04517
Buluş Başlığı İmplant kılavuz sistemi.
Başvuru Sahibi AY TASARIM TIBBİ VE ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER MAKİNE SAN. İTHALAT İHRACAT TİC. LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi AYBERK YAĞIZ
IPC Sınıfı A61C 1/08;A61C 19/00;A61C 8/00
Buluş Özeti

Bu buluş, diş hekimliğinde ve tıpta implantların doğru yerlere doğru açılarla ve doğru derinlikte yerleştirilmesi için kullanılan, her implant için tüpsüz olarak kullanım sağlayan, stereolitografi ya da kalıplama yöntemi ile elde edilen implant kılavuzu sistemi (1) ile ilgilidir.