22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Sıkıştırılmış gazlardan atalet momentiyle güç üretme aparatı TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 24/04/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/07688
Buluş Başlığı Sıkıştırılmış gazlardan atalet momentiyle güç üretme aparatı
Başvuru Sahibi MUSTAFA DAYANIK
Buluş Sahibi MUSTAFA DAYANIK
IPC Sınıfı F01B 13/04;F01C 1/063
Buluş Özeti

Bu sistem, atalet momentiyle güç üretme aparatı ve kapalı devre kompresör sistemi olarak iki ana bölümden oluşmaktadır. Aparat, kendisine uygulanan doğrusal kuvveti veya dönme hareketini, salınım hareketine çevirir ve kütlesel elemanına (10) aktarır. Bu kütlesel eleman (10) iki merkezli devinim hareketi ile savrularak oluşturduğu atalet momenti kuvvetini dönme hareketine yansıtır. Aparatın çekiç elemanının (2) salınım hareketi ile ivmelenen kompresör deposundaki (27) basınçlı havanın basıncını kullanarak iki zamanlı iki silindirli motor özelliği gösterir. Bu müşterek çalışma sistemi ile süreklilik kazanan salınım hareketi aparat tarafından dönme hareketine çevrilir. Bu teknolojik kompleks iş ve enerji üreten tüm sistemlerde kullanılır.