22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kilitleme mekanizmasına sahip nakliye çantası. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/07861
Buluş Başlığı Kilitleme mekanizmasına sahip nakliye çantası.
Başvuru Sahibi 3E ELEKTRO OPTİK SİSSAN VE TİC.LTD.ŞTİ.
Buluş Sahibi ENGİN ÖZDEMİR;EMRAH ÖZDEMİR
IPC Sınıfı E05C 19/10
Buluş Özeti

Buluş, silah, elektronik cihaz ve bunun gibi ürünlerin güvenli bir şekilde taşınmasını sağlayan alt gövde (1 2) ve üst gövde (1 1) içeren gövdeye (1) sahip bir çanta olup; yuva (4.41) içerisinde vidalı yüzeye (4.411) sahip kilitleme gövdesi (4.4); yuvaya (4 41) konumlanan düğme yatağı (4.6); tırnak (4.1); düğme yatağı (4.7) ile irtibatlanan vidalı yüzeye (4.51) ve tırnakların (4.1) konumlandırıldığı tırnak yataklarına (4.52) sahip düğme (4 5), en az iki tırnak (4.1) arasına konumlanan ve kilitleme mekanizmasının (4) açma ve kapama pozisyonuna gelmesini sağlayan itici eleman (4.3); bahsedilen tırnakların (4.1) düğme (4.5) İle irtibatını sağlayan tırnak sabitleme pimine (4 2) sahip kilitleme mekanizması (4) içermesiyle ilgilidir.