22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
İnhalason yolu ile alınmak üzere kuru toz formunda farmasötik bileşim TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/07913
Buluş Başlığı İnhalason yolu ile alınmak üzere kuru toz formunda farmasötik bileşim
Başvuru Sahibi SİMA PATENT VE LİSANSLAMA HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MAHMUT BİLGİÇ
IPC Sınıfı A61K 9/14
Buluş Özeti

Mevcut buluş, solunum yolu rahatsızlıklarında kullanılmak üzere, #946# 2-agonistleri ve kortikosteroit ilaçlardan oluşan, kum toz formundaki farmasötik kompozisyonlara ve bunları içeren blister formlarına ilişkindir.