22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Akrilik elyaf boyama ve kurutma sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/07918
Buluş Başlığı Akrilik elyaf boyama ve kurutma sistemi.
Başvuru Sahibi AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi CELALETTİN ÖZEL
IPC Sınıfı D06B 15/04;D06B 3/02
Buluş Özeti

Bu buluş, tekstil sanayisi alanında kullanılabilecek akrilik elyafların kesintisiz (kontinü) boyanmasını ve kurutulmasını sağlayan bir akrilik elyaf boyama-kurutma sistemi ile ilgilidir.