22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Optronik arayıcı TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/08006
Buluş Başlığı Optronik arayıcı
Başvuru Sahibi KOÇ CONSULTING HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
Buluş Sahibi AYDOĞAN KOÇ
IPC Sınıfı F41G 7/22;G01S 7/481;G02B 17/08
Buluş Özeti

Bu buluş, karasal hedeflere karşı güdümlü füzelerde kullanılmak üzere geliştirilmiş olan, düşük ağırlığa ve düşük maliyete sahip, yüksek maliyetli, ağır ve füze içinde fazla alana ihtiyaç duyan kardanların kullanım zorunluluğunu ortadan kaldıran, daha küçük boyutlu ve/veya daha yüksek performanslı, daha kolay ve net bir stabilizasyon sağlanabilmesini mümkün kılan bir optronik arayıcı ile ilgilidir.