22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Deri sanayi arıtma çamurlarından kompost elde etme yöntemi ve bu yöntemin ürünü. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/03/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/08009
Buluş Başlığı Deri sanayi arıtma çamurlarından kompost elde etme yöntemi ve bu yöntemin ürünü.
Başvuru Sahibi SEPİCİLER ÇAYBAŞI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi GÖRKEM AKINCI;GÜLSÜM OYMAN;YALÇIN DİKMELİK
IPC Sınıfı C02F 103/24;C02F 11/00;C05F 15/00;C05F 7/00;C05F 9/04
Buluş Özeti

Buluş, deri sanayinde derinin işlenmesi sırasındaki bir takım işlemler esnasında ortaya çıkan başta atık sular olmak üzere çeşitli deri işleme atıklarının değerlendinlip doğaya yararlı ürün haline getirilmesi üzere, sera ve tarla benzeri tarımsal faaliyet alanlarında kullanılan organik gübre kompost ürünü (F) olup, özelliği, deri endüstri kaynaklı krom içermeyen kimyasal ve biyolojik arıtma basamaklarından çıkan arıtma çamuru (A), deri endüstrisi kösele traşı atıkları ve zımpara tozları (B), protein atığı (C) ile yüksek karbonlu kuru tarımsal atık (D) içermesidir. Buluş bahsedilen kompost ürünün (F) oluşması için verilen bileşenlerin belli miktarlarda karıştırılması, kompostlama parametrelerinin belli değer aralıklarında sağlanması gibi işlem adımlarını içermektedir.