22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Merkezden hava kanallı ve bakım halkalı vals makinası TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/08012
Buluş Başlığı Merkezden hava kanallı ve bakım halkalı vals makinası
Başvuru Sahibi YÜKSELİŞ MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi SEDAT KUNDURACI
IPC Sınıfı B02C 4/28
Buluş Özeti

Buluş, bir vals gövdesi (1) içinde konumlandırılmış öğütücü silindirler (3,4) ve bu silindirlerin 5 (3,4) öğütme işlemini yapması için oluşturulmuş öğütülmüş mal toplama alanı (26) ve merkeze açılan bir hava kanalı (9) içeren vals makinaları ile ilgili olup, bahsedilen öğütme esnasında oluşan tozumanın bakım kapakları (24) açıldığında makine dışına çıkmasını engellemek ve makine içinde olası fazla miktardaki havanın, besleme düzeneği ve öğütücü silindirler (3,4) dışında harici bir yerden emilmesini sağlamak üzere; bahsedilen hava kanalı (9) ağız bölgesinde (9.1) oluşturulmuş, bir yataklama mıh (13) üzerinde hareket yapacak şekilde sabitlendirilmiş bir hava kanalı klapesi (12), bahsedilen klapenin (12) sabit ve sabit olmayan bir konumda tutulmasını sağlayan kumanda plakası (14) ve bahsedilen klapenin (12) açılma ve kapanma mesafesini gösteren en az bir klape skalası (15) ile ilgilidir.