22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Renkli esnek boru ve bunun üretim prosesi TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/08070
Buluş Başlığı Renkli esnek boru ve bunun üretim prosesi
Başvuru Sahibi IŞIL MÜHENDİSLİK MAKİNA VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MELEK KÖSE
IPC Sınıfı F16L 11/04
Buluş Özeti

Buluş, ısıtma, soğutma, havalandırma ve iklimlendirme başta olmak üzere dekoratif amaçla her sektörde kullanılabilen, renkli polimerden mamul üst malzeme (2), şeffaf veya renkli alt malzeme (4) ve bahsedilen üst malzeme (2) ile alt malzeme (4) arasında konumlandırılan ara destek malzemesinden (3) oluşan renkli esnek boru (1) ve bu borunun (1) üretim prosesi ile ilgilidir. (Şekil-1)