22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Otomatik tanımlama sistemi (ots/ais) için radyo frekans tabanlı konum tespit sistemi TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 24/04/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/08255
Buluş Başlığı Otomatik tanımlama sistemi (ots/ais) için radyo frekans tabanlı konum tespit sistemi
Başvuru Sahibi İDEAL TEKNOLOJİ BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.
Buluş Sahibi TANER AKDENIZ
IPC Sınıfı G01S 5/04
Buluş Özeti

Otomatik tanımlama sistemi (automatic identification system - ais), uluslararası denizcilik örgütü (international maritime organization - imo) tarafından yayımlanan performans tavsiyeleri belgesi ile uluslararası geçerlilik kazanan bir izleme sistemi olup gemilere ait statik ve dinamik bilgilerin takip edilebilmesi amaçlanmakta; ancak gemilere ait pozisyon bilgisinin belirlenmesinde, entegre ya da dışarıdan takılan bir küresel konumlandırma sistemi ; gps kullanılmasından ötürü çeşitli nedenlerden dolayı geçerli gps pozisyon bilgisi elde edilemediğinde, kıyı istasyonları tarafından gemilerin pozisyonları takip edilememektedir . Bu tür durumlarda gemilere ait pozisyon bilgileri, gemilerde bulunan ais transponder cihazları (ais bilgilerini alıp ileten cihaz) tarafından yayımlanan ais sinyallerinin uygun noktalarda konuşlanmış farklı kıyı istasyonlarında bulunan faz karşılaştırma prensibine dayalı olarak çalışan yön bulma almaçları tarafından değerlendirilerek elde edilen yön bilgilerinin birleştirilmesi yöntemi (kestirme yöntemi) ile tespit edilmektedir . Bu sistem ile gemilere ait pozisyon bilgileri, mevcut otomatik tanımlama sisteminden (ais) farklı olarak küresel konumlandırma sistemi (gps) ile değil de radyo frekans - rf tabanlı tespit edilmesi ile; ais sisteminin güvenilirliği ve dolayısıyla da kıyı ve seyir güvenliği artırılmış olmaktadır .