22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Yüksek güvenliğe sahip bir mobil ödeme metodu ve bu metoda ilişkin yetkilendirme sistemi TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/08280
Buluş Başlığı Yüksek güvenliğe sahip bir mobil ödeme metodu ve bu metoda ilişkin yetkilendirme sistemi
Başvuru Sahibi KARTEK KART VE BİLİŞİM TEKNO.TİC.LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi ERDAL YAZMACI;MURAT GÖKSENİN GÜZEL;ÖZGÜR ALTUNTAŞ
IPC Sınıfı G06K 19/06;G06Q 20/00;G06Q 30/00;H04W 12/06
Buluş Özeti

Buluş, alışverişlerde kredi kartı bilgisi ya da GSM numarası bilgisi verilmeden sadece tanımlanan müşteri numarası gibi finansal değeri olmayan bir numara ile kullanıcıların mobil cihazlar -tercihen mobil telefonlar- (1) üzerinden ödeme işlemlerini gerçekleştirebilmelerine olanak sağlayan bir mobil ödeme metodu ve bu metoda ilişkin bir yetkilendirme sistemi ile ilgilidir.(Şekil 1)