22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir mobil bilgisayar sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/08298
Buluş Başlığı Bir mobil bilgisayar sistemi.
Başvuru Sahibi FUAT MÜMİNOĞLU;TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi FUAT MÜMİNOĞLU;ORHAN YILDIRIM;FUAT MÜMİNOĞLU;ORHAN YILDIRIM
IPC Sınıfı G06F 9/46;G06F 9/50
Buluş Özeti

Bu buluş, internet ortamı üzerinde çalışan en az bir sanal bilgisayar sistemi (2), sanal bilgisayar sistemine (2) erişimi sağlayan en az bir mobil cihaz (3), mobil cihaza (3) bağlanan en az bir sanal ekran oluşturma cihazı (4), mobil cihaza (3) bağlanan en az bir veri giriş cihazı (5), mobil cihaz (3) ile sanal bilgisayar sistemi (2) arasındaki bağlantıyı sağlayan bir iletim ortamı (6), kullanıcıların (K) veri giriş cihazı (5) vasıtası ile yaptığı girdilerin mobil cihaz (3) tarafından algılanarak sanal bilgisayar sistemine (2) iletilmesini sağlayan en az bir mobil uygulama birimi (7) içeren bir mobil bilgisayar sistemi (1) ile ilgilidir.