22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Risperidon oral çözelti. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/08361
Buluş Başlığı Risperidon oral çözelti.
Başvuru Sahibi RECORDATİ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi DENİZ YILMAZ;FATMA AŞKIN KAYABAŞLI;SEYFULLAH DAĞISTANLI
IPC Sınıfı A61K 31/404;A61K 31/454;A61K 31/517;A61K 47/26;A61K 9/08
Buluş Özeti

Bu buluş polihidrik alkol olarak mannitol içeren risperidon oral çözelti ile ilişkilidir.