22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Çok amaçli, çoklu renk gösterebilme özelliğine sahip trafik lambasi TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 24/04/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/08362
Buluş Başlığı Çok amaçli, çoklu renk gösterebilme özelliğine sahip trafik lambasi
Başvuru Sahibi İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi FATİH ÖZTÜRK;AHMET UĞUR ÇİNİ;ALİYE AKÇİL;YUSUF KOTİL
IPC Sınıfı G08G 1/095;G09F 13/00;G09F 19/22
Buluş Özeti

Buluş, çok amaçlı, çoklu renk gösterebilme özelliğine sahip trafik lambası ile ilgili olup, özelliği; normal trafik lambasından farklı yeşil, sarı ve kırmızı renkler dışında çok çeşitli renk gösterebilmesi ve bu özelliği sayesinde trafik lambası amacı dışında trafik levhası, geri sayım cihazı, şerit kontrol işareti gibi trafikle ilgili her türlü görsel amacı sağlamaya yönelik tasarlanmış bir ürün olmasıdır .