22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir ücretlendirme kontrolü sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/05/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/08427
Buluş Başlığı Bir ücretlendirme kontrolü sistemi.
Başvuru Sahibi TURKCELL TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi HASAN ÖZGÜR GENÇ
IPC Sınıfı H04L 12/14;H04M 15/00
Buluş Özeti

Bu buluş, GSM şebekelerinde gelir güvencesini sağlayabilmek için, cihaz (2, 20) üzerinden yapılan arama, mesajlaşma ve veri erişimi işlemlerine ait, doğrudan cihazdan (2, 20) alınacak kayıtlarla, ücretlendirme sistemine (6) ulaşan kayıtların karşılaştırılmasını ve takibini sağlayan bir ücretlendirme kontrolü sistemi (1) ile ilgilidir.