22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bebek ve yetişkin hijyenik petlerinde bulunan bantlarda kullanılmak üzere oluşturulan mukavemeti yüksek ilmikli parça. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 24/04/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/08430
Buluş Başlığı Bebek ve yetişkin hijyenik petlerinde bulunan bantlarda kullanılmak üzere oluşturulan mukavemeti yüksek ilmikli parça.
Başvuru Sahibi KOROZO AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi CAVİT YAKAR
IPC Sınıfı A44B 18/00;A61F 13/00;A61F 13/49;A61F 13/56
Buluş Özeti

Buluş, özellikle bebek ve yetişkinlerde kullanılan hijyenik petlerde ön ve arka kısımları irtibatlamak üzere en az bir adet kancalı parça (10) içeren bantlarda kullanılan ve bahsedilen kancalı parçanın (10) tutunması için karşılığı olarak oluşturulan ilmikli parça (20) ve bunun en az bir ilmiksiz dokusuz yüzey (nonwoven) veya kumaş (24) ve bunun üzerinde ayrıca oluşturulan en az bir ilmik (26) içermesi ile ilgilidir.