22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Tek parçalı askı elemanı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/05/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/08464
Buluş Başlığı Tek parçalı askı elemanı.
Başvuru Sahibi ÜÇGE MAĞAZA EKİPMANLARI PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi GÖKÇİN ARAS
IPC Sınıfı A47F 7/00;A47G 7/00
Buluş Özeti

Buluş, konumlanma yüzeylerine (UO) haiz bir taşıyıcı gövde (100) ve bu taşıyıcı gövde (100) üzerine adapte edilen askılık içeren askı tertibatları ile ilgili olup, bahsedilen konumlanma yüzeylerine (100) konumlanmak üzere kıvrımlı yüzeyler elde edilerek oluşturulmuş adapte alanına (142) ve bahsedilen tek parçalı askılık (140) üzerinde oluşturulmuş yatay kıvrımlar (143) ve dikey kıvrımlar (144) haiz tek parçalı askılık (140) ve bununla birlikte; tekli kavrama koluna (148) haiz bir çubuk bölgesi (141) ve bu kavrama kolunun (148) takıldığı veya bir istinat yüzeyi vazifesi gören yarım daireli büküme (146) ve paralel kavrama kollarına (147) sahip iki parçalı askılık (149) ile ilgilidir.