22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Dalga enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren elektrik üretim santrali. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/08522
Buluş Başlığı Dalga enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren elektrik üretim santrali.
Başvuru Sahibi DESET ENERJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi YALÇIN GÜNEŞ
IPC Sınıfı F03B 13/18;F03B 13/22
Buluş Özeti

Dalga hareketinin barındırdığı potansiyel ve kinetik enerjiyi kullanarak, alttan temel sistemine(15) üstten ana şaft bağlantı plakasına(5) sabitlenmiş olan ana şaft(6) üzerine konumlandırılmış, su giriş/çıkış ağzı(13) ve hava giriş/çıkış ağzı(14) ile içme su alabilme özelliğine sahip olan duba elemanının(8) dalganın etkisiyle dikey yönde hareket etmesi ve bu hareket ile oluşan potansiyel enerjinin hidrolik silındirlerde(7) basınç oluşturması ve bu basıncın hidrolik yağ aracılığıyla iletilerek hareket enerjisine dönüştürülmesi sonucunda elektrik enerjisi üreten bir sistemle ilgilidir. Bu buluşta dalganın kinetik enerjisi oluşturulan jserde duvar(2) ve dalga yönlendirici duvar(9) aracılığıyla potansiyel enerjiye dönüştürülmekte ve böylece dalganın kinetik enerjisi de duba elemanının(8) yukarı yönlü hareketinin maksimize edilmesine katkıda bulunmaktadır.