22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Geri dönüşümlü malzeme içeren aşınma asfaltı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/08557
Buluş Başlığı Geri dönüşümlü malzeme içeren aşınma asfaltı.
Başvuru Sahibi İSTANBUL ASFALT FABRİKALARI SAN. VE TİC. A.Ş.
Buluş Sahibi BEKİR KADRİ EREN;AYDIN TOPCU;MUHİTTİN ERGÜN;SERVET HAN;İBRAHİM SÖNMEZ;SEYİT ALİ YILDIRIM;EROL TUNÇ;SÜLEYMAN GİRİT
IPC Sınıfı C08L 95/00;E01C 7/18
Buluş Özeti

Bu buluş inşaat sektöründe yol yapımında kullanılan geri dönüşümlü malzeme içeren aşınma asfaltı ile ilgilidir . Buluş konusu geri dönüşümlü malzeme içeren aşınma asfaltı yeniden kaplaması yapılacak yollardan kazınan asfaltlar ile ıskarta asfalt kaplamaların kırılarak küçük boyutlara indirgenmesi sonucu elde edilen geri dönüşümlü malzemenin agrega ve diğer katkı malzemeleri ile karıştırılması sonucu elde edilmektedir . Böylece yeniden kaplanmadan önce kazılan yollardan elde edilen kullanılamaz durumdaki asfaltın değerlendirilerek doğaya zarar vermesi engellenmekte ve aynı zamanda tamamen yeni malzemeden yapılan asfaltlara göre daha düşük maliyetli bir ürün elde edilmektedir .