22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Demliğe otomatik su aktarmalı çaydanlık TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 24/04/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2002/01483
Buluş Başlığı Demliğe otomatik su aktarmalı çaydanlık
Başvuru Sahibi BAYINER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi RIFAT BAYINDIR
IPC Sınıfı A47G 19/14
Buluş Özeti

Buluş, içerisine ısıtılmak üzere su konumlandırılan en az bir su haznesi (10), tercihen bahsedilen su haznesi (10) üzerine konumlandırılmış en az bir demlik (14) içeren, bahsedilen su haznesindeki (10) suyun ısıtıldığında yoğunluğunun değişmesi sayesinde bahsedilen demliğe (14) otomatik olarak aktaran vasıtalar bulunduran otomatik demlemeli, sıcak su haznesinde devri-daim yapabilen, kahve filtresi takılabilen ve emniyet yapılanmalı bir çaydanlıktır.