22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Pervane pistonlu türbin motoru. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2007/05168
Buluş Başlığı Pervane pistonlu türbin motoru.
Başvuru Sahibi BAŞAR TANRIKEN
Buluş Sahibi BAŞAR TANRIKEN
IPC Sınıfı F04B 19/02
Buluş Özeti

Pistonlarla tasarlanmış bir türbin motorudur. Kompresör olarak kullanılan bir pervane pistonlu türbinin bastığı gazın ayrı bir bölümde enerjisinin arttırılması ve artmış enerjinin bölümün sonuna yerleştirilmiş bir diğer pervane pistonlu türbin tarafından kinetik enerjiye dönüştürülmesiyle çalışır. Bu şekilde yapılmış bir motor kinetik enerji ihtiyacını basit bir biçimde çözümleyebilir.