22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Shingle atıklı asfalt. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/08559
Buluş Başlığı Shingle atıklı asfalt.
Başvuru Sahibi İSTANBUL ASFALT FABRİKALARI SAN. VE TİC. A.Ş.
Buluş Sahibi SÜLEYMAN GİRİT;EROL TUNÇ;AYDIN TOPCU;İBRAHİM SÖNMEZ;SERVET HAN;BEKİR KADRİ EREN;SEYİT ALİ YILDIRIM
IPC Sınıfı C08L 95/00
Buluş Özeti

Bu buluş inşaat sektöründe yol yapımında kullanılan shingle atıklı asfalt ile ilgilidir . Buluş konusu shingle atıklı asfalt, çatı kaplama malzemesi olarak kullanılan ve içerisinde büyük oranda bitüm ihtiva eden shingle atıklarının öğütülerek küçük boyutlara indirgendikten sonra agrega ve diğer katkı malzemeleri ile karıştırılması sonucu elde edilmektedir . Böylece normal asfalt karışımlarına göre daha az miktarda bitüm kullanılmakta ve üretim maliyetleri azaltılmaktadır . Buluş konusu shingle atıklı asfaltın diğer bir özelliği de atık shingle malzemelerin değerlendirilmesi suretiyle doğaya zarar vermesinin engellenmesidir .