22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Sessiz taş mastik asfalt TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/08561
Buluş Başlığı Sessiz taş mastik asfalt
Başvuru Sahibi İSTANBUL ASFALT FABRİKALARI SAN. VE TİC. A.Ş.
Buluş Sahibi SEYİT ALİ YILDIRIM;BEKİR KADRİ EREN;MUHİTTİN ERGÜN;HÜSAMETTİN SARIKAYA;AYDIN TOPCU
IPC Sınıfı C08L 95/00
Buluş Özeti

Bu buluş inşaat sektöründe yol yapımında kullanılan sessiz taş mastik asfalt ile ilgilidir. Buluş konusu sessiz taş mastik asfalt özel gradasyonu ve yapısındaki yüksek boşluk sayesinde sesi absorbe özelliğine sahiptir. Yolların üst yapısında taşıt tekerleklerinin temas ettiği aşınma tabakasına serilen sessiz taş mastik asfalt sayesinde yol yüzeyi ile tekerlekler arasında oluşan sürtünmeden meydana gelen gürültü oranında büyük ölçüde düşüş gerçekleşmektedir.