22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Yavaş kesilen emülsiyon. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/08563
Buluş Başlığı Yavaş kesilen emülsiyon.
Başvuru Sahibi İSTANBUL ASFALT FABRİKALARI SAN. VE TİC. A.Ş.
Buluş Sahibi SERVET HAN;EROL TUNÇ;SEYİT ALİ YILDIRIM;AYDIN TOPCU;HÜSAMETTİN SARIKAYA;BEKİR KADRİ EREN;İBRAHİM SÖNMEZ;SÜLEYMAN GİRİT
IPC Sınıfı B01F 3/00
Buluş Özeti

Bu buluş inşaat sektöründe asfalt yolların yapımında kullanılan yavaş kesilen emülsiyon ile ilgilidir . Buluş konusu yavaş kesilen emülsiyon harç tipi kaplamalarda (slurry seal ; micro surfacing) bitüm yerine bağlayıcı olarak kullanılmaktadır . Buluş konusu yavaş kesilen emülsiyon soğuk olarak uygulandığı için ekonomik, petrol çözücü kimyasallar içermediği için çevre ve insan sağlığını tehlikeye sokmayan bir çözüm oluşturmaktadır .