22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kova taşıma aparatı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2009/08589
Buluş Başlığı Kova taşıma aparatı.
Başvuru Sahibi BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MERT ERDOĞ
IPC Sınıfı B65G 9/00
Buluş Özeti

Buluşumuz, içine her nevi akışkan türevli materyal konulabilen kovaların, birkaçını bir arada tutan ve bu şekilde taşınmasını veya bir yerden bir yere sevk edilmesini sağlayan "Kova taşıma aparatı" ile ilgili olup, özelliği; aparat vasıtasıyla tek seferde, en az dört (4) adet kovanın (8) taşınabilmesidir. Aparat, gövde (1), tutucu aparat (2), hareket tutamağı (2.1), hareket kızağı (2.2), sabitleme çıkıntısı (2.3), tutucu aparat montajlama parçası (3), kızak hareket parçası (3.1), sabitleme parçası (3.2), sabitleme girintisi (3.3), montaj parçası (3.4), tutamak (4), kova yuvaları (5), kova oturma yüzeyi (6) ve montaj deliğinden (7) meydana gelmektedir.