22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Tuşlu ve telli çalgılarda yenilik TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/02/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/08776
Buluş Başlığı Tuşlu ve telli çalgılarda yenilik
Başvuru Sahibi ZÜLFİKAR YAVUZ ÖZER
Buluş Sahibi ZÜLFİKAR YAVUZ ÖZER
IPC Sınıfı G10C 3/00
Buluş Özeti

Buluş, tek bir çalgı tarafından icra etmenin mümkün olmadığı, bir oktavdan elde edilebilecek 53 farklı frekansın elde edilmesi sonucu 53 komayı icra etmeyi sağlayan, 53 adet çarpı istenen oktav sayısı olacak şekilde her tür müzikte kullanılabilir kılan çalgı ile ilgilidir.