22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Uzaktan kumanda edilebilen selenoid uygulamalı kilit düzenlemesi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2009/08785
Buluş Başlığı Uzaktan kumanda edilebilen selenoid uygulamalı kilit düzenlemesi.
Başvuru Sahibi MESAN KİLİT ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MUSTAFA APAK;RIDVAN MERTÖZ
IPC Sınıfı E05B 63/00
Buluş Özeti

Buluş uzakta kumanda edilebilen bir kilit düzenlemesine dair olup bir ön kilitleme mili (11), söz kilitleme milinin hareket ettiği bir mil yatağı (12), bir selenoid bobin (18), bir baskı yayı (15) ve bu unsuriann yerieştirildiği bir kilit muhafazasını (10) ihtiva etmektedir. Düzenlemenin ayırt edici özelliği aynca muhafaza (10) içerisinde en az bir sinyal alıcıya sahip olan bir elektronik kart (14) ihtiva etmesidir.