22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Uzaktan kumanda edilebilen motor uygulamalı kilit düzenlemesi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/03/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2009/08786
Buluş Başlığı Uzaktan kumanda edilebilen motor uygulamalı kilit düzenlemesi.
Başvuru Sahibi MESAN KİLİT ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MUSTAFA APAK;RIDVAN MERTÖZ
IPC Sınıfı E05B 49/02
Buluş Özeti

Buluş, bir elektrik motoru (18) ve bu motorun yerleştirildiği bir kilit muhafazasını (10) ihtiva eden bir uzaktan kumanda edilebilir kilit düzenlemesine dair olup özelliği ayrıca bir mil gövdesini (13), bu mil gövdesine bağlı bir tahrik milini (15), söz konusu tahrik miline bağlanan ve elektrik motoruna (18) ait bir dişli (17) ile irtibatlı olan bir tahrik mili dişlisini (16), kilitleme işlevini yerine getirmek üzere bir sonsuz dişli mekanizması ile tahrik milinin (15) dönme hareketi sonucunda dışa çıkma yapan ve tahrik milinin (15) tersi yönde hareketi ile içe doğru hareket sağlayan bir kilitleme milini (11) ihtiva etmesi, ve söz konusu düzenlemenin ayrıca muhafaza (10) içerisinde en az bir sinyal alıcıya sahip olan bir elektronik kart (14) ihtiva etmesidir.