22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kolay sökülebilir alt ve üst merdane kütükler. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/05/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/08882
Buluş Başlığı Kolay sökülebilir alt ve üst merdane kütükler.
Başvuru Sahibi ASİL GRUP MAKİNA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi HÜSEYİN KESKİN
IPC Sınıfı D05B 27/10
Buluş Özeti

Bu buluş, kemer makinelerinde ve U tipi merdane kütüğü kullanılan tüm dikiş makinelerinde kullanılan kolay sökülebilir alt ve üst merdane kütükler ile ilgili olup, özelliği; sol parça-1 (1.4.1), sağ parça-1 (1.4.2), pim-1 (1.5), pim-2 (1.6), vida-1 (1.7), sol parça-2 (2.4.1), sağ parça-2 (2.4.2), pim-3 (2.5), pim-4 (2.6) ve vida-2 den (2.7) oluşmasıdır.