22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Görüntüleme ajanı olarak 99mTc işaretli magnetite nanoparçacıklar TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2007/05480
Buluş Başlığı Görüntüleme ajanı olarak 99mTc işaretli magnetite nanoparçacıklar
Başvuru Sahibi EMİN İLKER MEDİNE;PERİHAN ÜNAK;RECEP BEKİŞ
Buluş Sahibi RECEP BEKİŞ;EMİN İLKER MEDİNE;PERİHAN ÜNAK;PERİHAN ÜNAK;EMİN İLKER MEDİNE;RECEP BEKİŞ;EMİN İLKER MEDİNE;PERİHAN ÜNAK;RECEP BEKİŞ
IPC Sınıfı A61B 6/03;A61K 49/06;B82B 1/00;G01T 1/164
Buluş Özeti

Tc-99m veya benzeri metalik radyonüklidleri (Re-186/188), In-111 gibi) nanoparçacık boyutunda magnetite bağlayarak lenfosintigrafide ve SPECT de radyokolloid ajanı, MR da ise kontrast ajanı olarak kullanılabilir. Bu yönü ile bu parçacıklar hem gama kamera ile görüntülemede hem de MR da kontrast ajanı olarak kullanılabileceklerdir. Ayrıca manyetik özellikleri sayesinde manyetik alanda belli bir hedefe yönlendirilebilme özelliğine sahiptirler. Oluşturulan nanoparçacıklar radyoaktif işaretli ve nanometre boyutunda olmalarının yanında koloidal formda olduklarından sentinel lenf nodunu saptamak için ve retiküloendotelyal sistem görüntülemeleri için de uygun gözükmektedir. Bu parçacıklar aynı zamanda manyetik özellik gösterdiklerinden manyetik alan etkisi ile istenilen bir bölgeye yönlendirilebilir ve o bölgede daha yoğun tutulum gösterebilen 99mTc işaretli magnetite nanoparçacıklardır.