22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Havalı ve diğer nişan silahlarının atış sırasında hava ve gaz basıncının düşmesini engelleyen kilitli mermi yükleme mekanizması TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 24/04/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2009/08965
Buluş Başlığı Havalı ve diğer nişan silahlarının atış sırasında hava ve gaz basıncının düşmesini engelleyen kilitli mermi yükleme mekanizması
Başvuru Sahibi BAHTİYAR TAŞYAĞAN
Buluş Sahibi BAHTİYAR TAŞYAĞAN
IPC Sınıfı F41B 11/34
Buluş Özeti

Buluş havalı nişan tüfekleri ve tabancalarında atış sırasında hava ve gaz basıncının düşmesini engelleyen kilitli mermi yükleme mekanizması olup hava ve gaz kaçaklarını engelleyerek, mermilerin çıkış hızını arttırmak suretiyle hedefe sapmadan ulaşmalarını sağlayan sistem ile ilgilidir. Bilindiği üzere havalı nişan tüfekleri ve tabancalarında en büyük sorun hava ve gaz kaçaklarıdır. Mevcut yöntemlerle en aza indirilmesine rağmen,uzun süre aynı sonuç sağlanamamıştır. Geliştirdiğimiz bu mekanizma ile hava ve gaz kaçakları tamamen önlenmiş, süreklilik kazandırılmış ayrıca kapak sıkıştırılarak kilitlenmiş geri tepmeden oluşan sarsıntılardan ve sürtünmeden açılması önlenmiştir.