22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Ütü masası oturağı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/09010
Buluş Başlığı Ütü masası oturağı.
Başvuru Sahibi ŞABAN DİNÇ
Buluş Sahibi ŞABAN DİNÇ
IPC Sınıfı A47C 3/34;A47C 5/10
Buluş Özeti

Buluş, ütü yapılırken ütü masası ile biriikte kullanılmak üzere, ayaklara (2.5) sahip oturak İskeleti (2) ile irtibatlanan, bahsedilen iskelet (2) üzerinde aşağı yukan açılıp kapanabilen sırtlık elemanına (4.6) ve oturak elemanma (4.5) sahip oturak desteği (4); oturak desteğinin (4) üzerine irtibatlandırılan oturak desteğinin (4) yüksekliğini ayarlamak üzere kullanılan ayar pımı (7), eksen pimi (9) vasıtasıyla oturak iskeleti (2) ile İrtibatlanan ve açılıp kapanan, iskelet (2) üzerine irtibatlanan destek elemanı (6) üzerinde oluşturulan yatağa (6 1) yataklanan destek ayağı (3) içeren ütu masası oturağı (1) ile ilgilidir.