22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir çamaşır kurutma askısı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/09093
Buluş Başlığı Bir çamaşır kurutma askısı.
Başvuru Sahibi SİLTER İLERİ ÜTÜLEME SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MUZAFFER SERENLİ
IPC Sınıfı D06F 57/00
Buluş Özeti

Buluş, kanat profilleri (100) üzerinde oluşturulmuş askı çubukları (110) ve hareketli ayaklara haiz çamaşır kurutma askılıkları (200) ile ilgili olup, özelliği; bahsedilen kanat profillerinin (100) konumlandırıldığı en az bir kanat boru yuvası (131) ve ayak yuvasına (133) ve orta sabitleyici (111) ile birlikte bir orta sabitleyici yuvaya (134) sahip en az bir mafsal gövdesi (130) ile ilgilidir.