22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Metal kutularda içeceğin içilmesini kolaylaştıran diyafram oluk TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/09098
Buluş Başlığı Metal kutularda içeceğin içilmesini kolaylaştıran diyafram oluk
Başvuru Sahibi ASLAN ALİ PİRLİ
Buluş Sahibi ASLAN ALİ PİRLİ
IPC Sınıfı B65D 17/00;B65D 25/40;B65D 25/42
Buluş Özeti

Buluş meşrubat vb. gibi metal kutu içinde muhafaza edilen içeceğin, insanın ağız ergonomisine uygun hijyenik bir şekilde içilmesini sağlayan diyafram oluk ile ilgilidir. İçinde içecek olan metal kutunun üst kapağına (2) içerden sabitlenerek, parmak etkisiyle küçük kapak (4) ün açılmasıyla birlikte üst kapağın (2) dışına çıkarak dip kısmındaki diyafram kapaklı delik sayesinde metal kutunun içine havanın girmesini sağlayan diyafram oluk içeceğin hijyenik bir şekilde kolay içilmesini sağlamaktadır.