22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir titreşim sönümleme komplesi TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/09112
Buluş Başlığı Bir titreşim sönümleme komplesi
Başvuru Sahibi ARÇELİK-LG KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi TOLGA ÖZENÇ;ÜMİT BAL
IPC Sınıfı F16M 1/00;H02K 5/00;H02K 5/24
Buluş Özeti

Bu buluş pompa, motor, kompresör gibi çalışırken titreşim üreten cihazların ürettiği titreşimleri sönümlemeyi sağlayan, tasarım ve üretim maliyeti ve tasarım ve üretim süresi düşük olan bir titreşim sönümleme komplesi (1) ile ilgilidir.