22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir ısıtıcı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/09172
Buluş Başlığı Bir ısıtıcı.
Başvuru Sahibi OSMAN YAŞAR DANE
Buluş Sahibi OSMAN YAŞAR DANE
IPC Sınıfı H05B 3/44
Buluş Özeti

Buluş, sanayide ,açık, kapalı, yarı açık alanlarda kullanılabilen bir ısıtıcı ile ilgilidir. Buluş konusu ısıtıcıda (1), oval birquartz tüp (8), içinde oval olarak sarılmış bir resistans teli (9), quartz tüpten üretilen ısının, cihazın ön ve arkasına yansıtılmasını sağlayan üst içbükey yansıtıcı levhalar (6) ve alt içbükey yansıtıcı levhalar (7), üst yansıtıcıların konumunu değiştirerek, istenilen bölgeye ısının odaklanabilmesini sağlayan, ısı odaklama mekanizması (12), cihazın iç bölgesinde oluşan sıcak havayı alt ve üst tahliye kanallarından (5) tahliye ederek, hem cihazın aşırı ısınmasını engelleyen hem de ortamın ısıtılmasına katkı sağlayan iki fan (11) yer almaktadır.