22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Fibercement levhalarının CNC su jeti kesim makinesi ile desen, motif verilerek kesimi TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/03/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/09349
Buluş Başlığı Fibercement levhalarının CNC su jeti kesim makinesi ile desen, motif verilerek kesimi
Başvuru Sahibi BEREN YILMAZ;BİRCE YILMAZ
Buluş Sahibi BİRCE YILMAZ;BEREN YILMAZ;BEREN YILMAZ;BİRCE YILMAZ
IPC Sınıfı B24C 5/02;B28B 11/14;B28D 1/22
Buluş Özeti

Bu buluş, inşaat sektöründe kullanılan ve plakalar halinde üretilen "fibercement" yapı malzemesinin CNC su jeti kesim makinesi ile desen ve motif verilerek kesilmesi metoduyla ilgilidir.