22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
UV dayanımına sahip çatı kaplama malzemesi ve üretim metodu. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/05/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/09416
Buluş Başlığı UV dayanımına sahip çatı kaplama malzemesi ve üretim metodu.
Başvuru Sahibi NURTEKS HALI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi İBRAHİM NALBANT
IPC Sınıfı E04D 1/20;E04D 1/22
Buluş Özeti

Buluş; kameriye vb. yapılarda bulunan ahşap çatıların (kırma beşik tip), bunun yanı sıra apartman, villa, kamu binası, sosyal tesis gibi binaların çatılarının kaplanmasında kullanılan, UV katkılı polietilen ipliklerin jütten mamul taban bezine (3) dokunmasıyla elde edilen sentetik çim (2), bahsedilen taban bezinin (3) alt kısmındaki sıvama bölümüne (4) kaplanan sıvama malzemesi, bahsedilen sıvama bölümüne (4) ankraj yapılan 160-200°C deki APP katkılı bitüm (5), bahsedilen bitüm (5) üzerine kaplanan polietilen film (6) içeren çatı kaplama malzemesi (1) ve üretim metodu ile İlgilidir.